Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

25 maja 2021

NR 23 (Maj 2021)

Lekarz weterynarz jako pracodawca

0 347

Większość zakładów leczniczych dla zwierząt zatrudnia personel medyczny –zarówno osoby pracujące w rejestracji, jak i lekarzy weterynarii. W związku z tym, zgodnie z prawem, na lekarzu weterynarii prowadzącym taki zakład może ciążyć szereg obowiązków. Czy zawsze tak jest?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że współpraca z personelem może odbywać się przy użyciu różnych form prawnych. Najczęściej spotykane to:

POLECAMY

 • umowa-zlecenie,
 • umowa o pracę, 
 • umowa współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (B2B).

Umowa o pracę

Najwięcej uwagi chciałabym poświęcić umowie o pracę. Stosunek pracy w oparciu o umowę o pracę podlega ochronie prawnej. Tę szczególną ochronę prawną tworzy w systemie prawa Kodeks pracy. Można wyróżnić kilka podstawowych zasad prawa pracy:

 1. równe traktowanie pracowników oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu,
 2. prawo do godziwego wynagrodzenia,
 3. prawo do wypoczynku.

Zastanówmy się, czym w ogóle jest stosunek pracy w oparciu o umowę o pracę. W Kodeksie pracy znajdujemy jego definicję: 

 • „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Warto przy tym pamiętać, że nie jest ważne, jak nazwiemy umowę – jeśli dana osoba będzie wypełniała obowiązki w oparciu o powyższą definicję, to w razie sporu uznane zostanie, że został nawiązany stosunek pracy. Organem uprawnionym do kontroli jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Umowa może być zawarta na czas próbny, na czas określony lub czas nieokreślony. 

Każda umowa o pracę powinna zawierać następujące informacje: 

 1. rodzaj pracy,
 2. miejsce wykonywania pracy,
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 4. wymiar czasu pracy,
 5. termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę ma być zawarta w formie pisemnej. Pracodawca winien poinformować pracownika w terminie 7 dni o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Obowiązki pracodawcy

Prawo pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków:

1. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
2. organizować pracę w sposób zapewniający zarówno pełne wykorzystanie czasu pracy, jak i osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy:
2a. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
2b. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
3. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;
5. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
6. stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
7. zaspokajać – w miarę posiadanych środków – socjalne potrzeby pracowników;
8. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy:
8a. prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza),
8b. przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;
9. wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Obowiązki pracownika

W świetle przepisów prawa również pracownik musi wypełniać nałożone na niego obowiązki. Podstawowe, jakie możemy wymienić, to:

 1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Rozwiązanie stosunku pracy

Skoro już wiemy, jak nawiązać stosunek pracy oraz jakie są prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, należy się zastanowić nad ustaniem stosunku pracy.

Stosunek pracy może być rozwiązany za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Czym to się różni? 

Zacznijmy od rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. 

Taki stosunek prawny może wypowiedzieć każda ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od czasu zatrudnienia oraz formy umowy. 
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik by...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • Zniżki na konferencje i szkolenia
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy