Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

16 marca 2021

NR 22 (Marzec 2021)

Aspekty prawne prowadzenia działalności weterynaryjnej w pigułce

0 341

Problemy prawne związane z prowadzeniem działalności weterynaryjnej można wymieniać, w mojej ocenie, w setkach. Dlatego w artykule chciałabym poruszyć tylko te najważniejsze. Każdy lekarz weterynarii musi, po pierwsze, być lekarzem, po wtóre – przedsiębiorcą, a po trzecie – pracodawcą. Jednak jest jeszcze wiele innych ról, jakie nakłada na niego prawo.

Zacznijmy jednak od podstaw, czyli od formy prawnej, w jakiej prowadzić możemy działalność weterynaryjną. W artykule pomijam kwestie związane z wpisem na listę we właściwej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej i procedurami otrzymania uprawnień. 

POLECAMY

Istotne akty prawne

Każdy lekarz weterynarii powinien znać podstawowe akty prawne istotne dla prowadzenia działalności weterynaryjnej, którymi są:

 • ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • ustawa o ochronie zwierząt,
 • ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi w przedmiocie prowadzenia dokumentacji weterynaryjno-medycznej,
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Wsi
 • w przedmiocie warunków dla przychodni, klinik, gabinetów i lecznic weterynaryjnych,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kategorii stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt,
 • Kodeks etyki.

Formy prawne prowadzenia działalności weterynaryjnej

Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt definiuje, czym jest zakład leczniczy w rozumieniu przepisów prawa: „Zakład leczniczy dla zwierząt jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, zwanych dalej »usługami weterynaryjnymi«, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 3, wyposażoną w środki majątkowe, a w szczególności w pomieszczenia, aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług”.
 

Tabela 1. Różnice pomiędzy poszczególnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności weterynaryjnej
Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Wymaga co najmniej dwóch
wspólników
Wymaga co najmniej dwóch wspólników
wykonujących wolny zawód
lekarza weterynarii
Wymaga co najmniej dwóch
wspólników
Wymaga co najmniej jednego
wspólnika
Każdy wspólnik odpowiada całym
swoim majątkiem za zobowiązania
spółki, w tym za błędy
medyczne innego wspólnika lub
pracownika spółki
Partnerzy odpowiadają tylko
za własne błędy lub błędy personelu
będącego pod ich nadzorem, za pozostałe
zobowiązania odpowiadają
solidarnie całym swoim majątkiem
Za zobowiązania spółki odpowiada
wspólnik prowadzący jej
sprawy i reprezentujący ją
Za zobowiązania spółki odpowiada
wyłącznie zarząd spółki,
wspólnicy nie ponoszą takiej
odpowiedzialności
Każdy wspólnik opłaca swoje
składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne
Każdy wspólnik opłaca swoje
składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne
Każdy wspólnik opłaca swoje
składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne
Składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne opłaca tylko wspólnik
jednoosobowej spółki z o.o.
Każdy wspólnik ma prawo
i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • Zniżki na konferencje i szkolenia
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy