Dołącz do czytelników
Brak wyników

Profilaktyka zdrowotna i diagnostyka

23 maja 2018

NR 5 (Maj 2018)

Idiopatyczne zapalenie pęcherza na tle stresowym

0 2565

Jednym z najczęstszych problemów, zgłaszanych behawiorystom przez kocich opiekunów, jest brudzenie w domu. Gdy zagadnienie dotyczy zaznaczania moczem, opcji jest kilka. Jedną z częstszych diagnoz w ostatnich latach jest FIC, czyli idiopatyczne zapalenie pęcherza – problem równie trudny w pracy behawioralnej, co wymagający i niewdzięczny.

Kiedy behawiorysta przystępuje do wywiadu, by zebrać informacje o kocim pacjencie, nierzadko do pierwotnego zagadnienia dochodzą kolejne elementy: częste oddawanie moczu małymi porcjami, spięcie ciała podczas mikcji, wokalizacja w czasie pobytu w kuwecie, wylizywanie okolic cewki moczowej i dolnej części brzucha, zablokowanie cewki moczowej (częstsze u kocurów niż u kotek) czy też występowanie krwiomoczu. Wszystkie te dolegliwości wskazują na zespół chorób dolnych dróg moczowych kotów, tzw. FLUTD (od ang. feline lower urinary tract disease). Interesujące nas schorzenie, czyli FIC (ang. feline idiopathic cystitis), zalicza się do tego zbioru – statystyki pokazują, że aż 2/3 kotów z grupy FLUTD cierpi właśnie na FIC.

POLECAMY

Problemy z diagnozą

Na pierwsze przeszkody napotykamy już na etapie ustalenia przyczyny problemu. Termin „idiopatyczny” w nazwie dolegliwości mówi nam bowiem, iż podłoże jest niezdefiniowane. Pojawiające się dolegliwości w postaci objawów zapalnych w obrębie pęcherza moczowego nie mają podłoża bakteryjnego, a nawet jeżeli badania laboratoryjne lub diagnostyka obrazowa wskazują na obecność kamieni w pęcherzu lub kryształów w moczu, to jednak najczęściej po ich zwalczeniu lub usunięciu problem i tak powraca. Okazuje się bowiem, że objawy zapalne mogą występować nawet przy braku bakterii oraz przy idealnych wynikach moczu (dotyczy to zarówno wartości pH, jak i ciężaru właściwego moczu czy też elementów oceny osadu). 
Niestety, badania krwi także nie pomagają w postawieniu jednoznacznej diagnozy. Morfologia czy biochemia mogą dać nam informacje o ewentualnych innych problemach zdrowotnych pacjenta, jednak nie potwierdzą ani nie wykluczą wprost elementu FIC. Podobnie jest z diagnostyką obrazową – badanie RTG lub USG pęcherza moczowego pozwala często na ustalenie, czy toczy się tam stan zapalny (potwierdzić to może pogrubiona ściana pęcherza, widoczna w badaniu ultrasonograficznym) lub czy występują silnie echogenne struktury, takie jak kryształy lub kamienie, jednak nie zobaczymy dzięki temu niczego, co mogłoby właśnie na FIC bezsprzecznie wskazywać. Według statystyk, które opublikowała dr Debora Lichtenberg, prowadząca Lichtenberg Veterinary Hospital w Pelham (Massachusetts, USA), FIC może iść w parze z innymi schorzeniami: 20% kotów z objawami FIC ma w pęcherzu kryształy lub piasek, kolejnych 20% cierpi z powodu zablokowania cewki moczowej, między 1 a 5% trafia do lecznicy z powodu infekcji pęcherza, a u kolejnych ok. 5% diagnozowany jest nowotwór lub kombinacja wyżej wymienionych problemów. Nadal oznacza to, że pozostałych 50% kocich pacjentów ma objawy FIC bez innego konkretnego czynnika medycznego.
To, co nam zatem pozostaje, to diagnoza przez wykluczenie oraz przeprowadzenie bardzo dokładnego wywiadu nakierowanego na wyłapanie potencjalnych stresorów, obecnych w kocim otoczeniu. Niestety, jest to jedyny sposób, by postawić rozpoznanie wskazujące właśnie na ten problem.
Jedna z najnowszych hipotez, opublikowana w pracy „Zaburzenia zachowań kotów”, określa FIC jako „zapalenie neurogenne błony podśluzowej pęcherza moczowego, w rozwoju którego duże znaczenie mają przewlekłe czynniki stresowe”. W związku z tym autorzy definiują FIC jako „prawdziwą psychosomatyczną chorobę kotów, w leczeniu której należy leczyć oba typy zaburzeń jednocześnie”.

Syndrom Pandory

Taką specyficzną nazwę dla problemu idiopatycznego zapalenia pęcherza kotów zaproponował dr Tony Buffington z Uniwersytetu Stanowego w Ohio (USA). Jego zdaniem, ten termin dobrze oddaje przypadki kotów, które – cierpiąc na nawracające problemy z dolnymi drogami moczowymi – jednocześnie odczuwają dolegliwości ze strony innych organów lub układów w ciele (np. układu nerwowego, pokarmowego czy hormonalnego). Z tego też powodu FIC nie może być traktowane jako choroba jednego organu, ale jako szeroki problem wewnątrzustrojowy, wybiegający daleko poza pęcherz i inne elementy układu moczowego. Syndrom Pandory to zatem specyficzne dla kotów przeczulenie i rozregulowanie w zakresie fizjologicznej odpowiedzi organizmu na stres zewnętrzny.
Widać to doskonale w badaniu opisanym w „Journal of the American Veterinary Medical Association” w 2011 r., które zatytułowano „Zachowania chorobowe jako odpowiedź na nietypowe czynniki zewnętrzne u kotów zdrowych oraz u kotów z FIC”. Był to trwający 77 tygodni eksperyment, podczas którego sprawdzano choroby związane z układem trawiennym, moczowym oraz powłokami skórnymi, a także zmiany zachowania w odpowiedzi na stresory środowiskowe. W jego wyniku ustalono, że zachowania anormalne obserwowano u wszystkich kotów (również zdrowych pod kątem FIC) po ekspozycji ich organizmów na sytuacje stresujące. Zmiany odnotowano także w badaniach mikroskopowych, które potwierdziły, że koty z syndromem Pandory różnią się pod względem neurologicznym i hormonalnym od kotów zdrowych.
Szerzej na ten temat wypowiada się dr Julie Fisher z Veterinary Specialty Hospital w San Diego (USA), która zwraca uwagę na występowanie u części kotów zwiększonej liczby neuronów w rogach tylnych rdzenia kręgowego, co prowadzi do większego wydzielania w organizmie noradrenaliny. Koty takie silniej odpowiadają na bodźce dźwiękowe, a czynnik stresowy jeszcze bardziej wzmaga tę reakcję. Ponadto występuje u nich mniejsza czułość receptorów alfa-2-adrenergicznych w CUN, których zadaniem jest m.in. hamowanie noradrenaliny (występują w roli antagonistów). W efekcie dochodzi do słabszego tłumienia jej wpływu, a organizm jest zalewany hormonami stresu. Na to wszystko nakłada się jeszcze jedna kwestia: koty z FIC mają obniżony mechanizm tłumienia bólu, przez co każdy fizyczny dyskomfort jest przez nie odczuwany silniej. Znajomość tych kwestii wydaje się kluczowa dla zrozumienia specyfiki analizowanego zaburzenia.

Predyspozycje i czynniki ryzyka

FIC może dotknąć koty obu płci, choć wygląda na to, że bardziej narażone na jego rozwój są kastrowane samce. Ponadto duże znaczenie ma tryb życia zwierzęcia: szczególnie predysponowane są koty niewychodzące, z niewielką ilością ruchu i dziennej aktywności. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym jest też nadwaga/otyłość, która bardzo często jest powiązana z nieodpowiednią dietą. Ważnym elementem podnoszącym ryzyko zapadalności na FIC jest też spożywanie przez koty suchej karmy, zwłaszcza jeśli stanowi ona podstawę diety (więcej niż 50% składu). Na to wszystko nakłada się, oczywiście, stres – zwłaszcza chroniczny stres środowiskowy lub społeczny.
Nie da się obecnie wykazać, dlaczego u jednych kotów dochodzi do rozwinięcia symptomów FIC, a u innych nie. Wiadomo natomiast, że rozwój tej choroby można wywołać sztucznie. Dowodzi tego m.in. badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym w Ohio, gdzie obserwacji poddano 12 zdrowych kotów oraz 20 kotów z objawami FIC. Eksperyment polegał na zaburzaniu rutyny, co spowodowało, że koty dotąd zdrowe zaczęły wykazywać objawy chorobowe, takie jak wymioty, niechęć do jedzenia oraz porzucenie kuwety. Intensywność zachowań nieprawidłowych u kotów poddanych badaniu wzrosła w tym czasie trzykrotnie w stosunku do zachowań wyjściowych. Podczas badań stwierdzono również, że u kotów z FIC objawy chorobowe uległy znaczącemu obniżeniu po wprowadzeniu rutyny: 75–80% zaburzeń zanikło po ustaleniu stałych pór karmienia i zabaw oraz po wyznaczeniu stałych punktów, w których znajdowały się kuwety.
Ważne jest też zwrócenie uwagi na sytuacje potencjalnie stresujące dla kota, które mogą być efektem decyzji życiowych podejmowanych przez opiekuna lub też mogą mieć swoje źródło w grupie, w jakiej żyje zwierzak. Wspomniana już dr Fisher uważa, że dwa główne czynniki wywołujące FIC u zdrowych wcześniej kotów to przeprowadzka oraz konflikt w kociej grupie, polegający na dręczeniu jednego osobnika przez inne zwierzę lub zwierzęta podczas korzystania z kuwety. Natomiast dr Elizabeth Colleran, pracująca w Chico Hospital for Cats w Północnej Kalifornii (USA), skupia się na kwestii wprowadzania do domu nowego kota i przedstawiania go rezydentowi. Jeśli nie zostanie to przeprowadzone w odpowiedni, stopniowy sposób, również znacząco zwiększa się ryzyko wystąpienia powikłań zdrowotnych.
Szczególnie podatne na FIC są więc koty narażone na duże zmiany środowiskowe, ale także te, które są z natury nerwowe lub lękliwe. Częściej też do problemu dochodzi w domach z większą liczbą zwierząt, gdzie obecne są tarcia wewnątrz grupy społecznej (zwłaszcza w postaci agresji zasobowej lub społecznej – zarówno czynnej, jak i biernej).

Postępowanie w walce z FIC

Ze względu na fakt, iż jest to choroba przewlekła, z tendencjami do nawracania w przyszłości, ogromnie ważne jest odpowiednie dobranie postępowania leczniczo-terapeutycznego. Zanim dobrze zrozumiano specyfikę FIC, często decydowano się od razu na zastosowanie antybiotykoterapii. Wrażenia były dobre, gdyż po wprowadzeniu tej formy leczenia zazwyczaj po kilku dniach następowała poprawa i objawy znikały. Niestety, okazuje się, że nie był to efekt prowadzonych działań farmakologicznych, lecz specyfika samej dolegliwości, która właśnie w taki sposób przebiega: ujawnia się w formie krótkich epizodów, które następnie ulegają samoczynnemu wyciszeniu, aż do kolejnego wznowienia. Potwierdziło to kontrolne badanie, które wykazało, że 70% kotów z FIC reagowało również na podawane im placebo dokładnie w ten sam sposób co przy antybiotykoterapii.
Sprawdzano również skuteczność podawania kotom z FIC glikokortykosteroidów. Niestety, ten rodzaj terapii nie przyniósł żadnej poprawy ich stanu. Z kolei podawanie prednisonu dało efekty identyczne z podawaniem placebo. Dlatego stosowanie tego rodzaju środków w leczeniu FIC nie jest rekomendowane.
W związku z faktem, iż za główne czynniki sprzyjające rozwojowi problemu uznano napięcie i stres towarzyszące kotom w codziennym życiu, zdecydowano się na zalecenie innej formy działania, kładąc nacisk na czynnik środowiskowy. Obecnie uważa się, że właśnie tzw. terapia MEMO to najskuteczniejszy sposób nie tylko zwalczania problemu, ale także zapobiegania mu.

Zalety terapii MEMO

Terapia MEMO to skrót od angielskiego terminu Multimodal Environmental Modification, co oznacza wieloelementową modyfikację środowiska. Celem jest przede wszystkim podniesienie codziennego komfortu funkcjonowania kota w miejscu, w którym spędza większość swojego czasu. Terapia ta obejmuje wiele elementów i zawsze powinna być dobierana do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz do warunków, w jakich żyje kot (w ten sposób np. zalecenie osiatkowania balkonu może być zmodyfikowane do formy okna z zabezpieczonym zewnętrznym parapetem, jeśli w mieszkaniu balkon nie występuje).
MEMO skupia się na redukcji stresorów środowiskowych oraz multiplikacji tych elementów, które decydują o dobrym i spokojnym życiu zwierzęcia. Wprowadzenie tych zmian jest szczególnie ważne w domach z większą liczbą zwierząt, by rozładować ewentualne spory o zasoby. Oto kilka przykładów takich modyfikacji:

 • Odpowiednio zorganizowana strefa kuwetowa – przede wszystkim kuweta powinna stać w miejscu bezpiecznym, ale też łatwo dostępnym, które nie tylko będzie ustronne, ale też pozwoli kotu na prowadzenie obserwacji otoczenia (zwiększa to poczucie komfortu i obniża ryzyko ataku z zaskoczenia). Trzeba pamiętać, że właśnie podczas wydalania koty są bardziej narażone na atak i już sam ten fakt potrafi wywoływać u nich napięcie psychiczne. Istotne są też kształt i wielkość kuwety – powinna być ona na tyle duża, by kot mógł w jej obrębie swobodnie się obracać. U kotów starszych trzeba pamiętać, by brzegi nie były zbyt wysokie. Generalnie u kotów z FIC poleca się zwykle raczej kuwety otwarte niż zamknięte, jeśli jednak kuweta kryta jest wyborem kota, to rekomendowane jest przynajmniej usunięcie z niej drzwiczek oraz filtrów (poprawa wentylacji, widoczności i ilości światła w środku).
 • Odpowiedni rodzaj podłoża w kuwecie – tutaj decyzja powinna należeć do kota. W naturalnych warunkach koty do zakopywania odchodów wybierają podłoża miękkie, drobne i mocno chłonne, stąd najczęściej polecanym podłożem jest drobny, zbrylający żwirek bentonitowy. Warto jednak przetestować kilka różnych wypełnień do kuwet, aby sprawdzić, czy któryś cieszy się szczególnym upodobaniem. Odradzane są natomiast wszelkie podłoża zapachowe oraz dodatki do żwirków wprowadzające chemiczną aromatyzację w obrębie kuwety.
 • Przestrzeganie zasad czystości w kuwecie – kuweta powinna być przebierana minimum raz dziennie, natomiast jej pełne mycie i wymiana podłoża powinna następować co siedem dni. To bardzo ważne, aby przestrzegać rytmu działań, gdyż pomaga on kotu w stworzeniu sobie pewnej rutyny.
 • Regularne elementy w ciągu dnia – rzeczy takie jak stałe pory zabawy czy posiłków bardzo pomagają w ograniczeniu elementu stresowego, stąd dobrze jest o nie zadbać w jak największym stopniu.
 • Miejsca do ucieczki przed innymi członkami grupy – jeżeli w domu przebywa więcej zwierząt, jest to bardzo ważne, by kot z objawami FIC miał własny azyl, w którym może się schronić i odpocząć w ciszy i spokoju. Zdarza się, że trzeba do tego wykorzystać klapkę w drzwiach zakodowaną na czip, która otwiera się jedynie wtedy, gdy w pobliżu znajduje się „zaprogramowany” kot, i przepuszcza go do pomieszczenia, gdzie reszta grupy nie ma wstępu.
 • Miejsca do odpoczynku i relaksu – zawsze warto upewnić się, czy każdy kot ma dla siebie osobne miejsce do odpoczynku. Mogą to być koszyki, kartony, ale też półki i inne wysokie schronienia. W przypadku elementów podwieszanych trzeba zadbać o to, by przynajmniej dwie drogi komunikacyjne prowadziły do danego punktu, aby uniemożliwić zjawisko zablokowania kota przez inne zwierzęta.
 • Własne miski – w naturze małe koty polują i jedzą w samotności, dlatego sytuacja wspólnego jedzenia czy to z jednej miski, czy w bliskim sąsiedztwie innych osobników jest dla nich nienaturalna i bardzo stresująca. Każdy zwierzak powinien więc mieć własny komplet misek oraz własne miejsce, w którym w spokoju może zjeść posiłek.
 • Indywidualne sesje kontaktów z opiekunem – jeżeli kot przerywa kontakt społeczny z człowiekiem w momencie, gdy w pobliżu pojawia się inny zwierzak, warto zadbać o zindywidualizowanie tego kontaktu np. poprzez zamknięcie się w osobnym pomieszczeniu. Dzięki temu kot nie będzie odczuwał presji otoczenia i w spokoju skupi się na społecznej interakcji z opiekunem.
 • Zabawki interaktywne – pomaga...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Animal Expert"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • Zniżki na konferencje i szkolenia
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy