Regulamin „Programu doskonalenia umiejętności pracy ze zwierzętami z zaburzeniami behawioralnymi” organizowanego przez czasopismo „Animal Expert”

 1. Wydawcą czasopisma Animal Expert i organizatorem „Programu doskonalenia umiejętności pracy ze zwierzętami z zaburzeniami behawioralnymi” zwanego dalej Programem jest:

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13,
60-595 Poznań
KRS nr 0000037307 VIII Wydział KRS, Poznań
NIP 781-15-51-223
Kapitał zakładowy: 300 000 PLN

 1. Postanowienia ogólne:
 • Regulamin „Programu doskonalenia umiejętności pracy ze zwierzętami z zaburzeniami behawioranymi” obejmuje roczną prenumeratę czasopisma Animal Expert (rozliczenie roczne – 6 numerów w roku),
 • Program oparty jest o zadania testowe – pytania odnoszące się do treści opublikowanych na łamach czasopisma. Pytania testowe składają się z czterech wariantów odpowiedzi, w tym jednym poprawnym,
 • uczestnikiem Programu zostaje każdy czytelnik, który składa zamówienie na roczną prenumeratę czasopisma bądź dokonuje jej przedłużenia oraz w pełnej kwocie opłacił roczną subskrypcję czasopisma,
 • potwierdzeniem udziału w Programie jest imienne zaświadczenie wysyłane wraz z pierwszym numerem nowej subskrypcji,
 • formą sprawdzania nabytej wiedzy jest test wyboru, publikowany na stronie internetowej www.webankieta.pl po wysłaniu ostatniego numeru subskrypcji,
 • rozwiązanie testu polega na wskazaniu jednej i tylko jednej prawidłowej odpowiedzi spośród czterech wariantów na wskazanej stronie internetowej (nie zaznaczenie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z uzyskaniem 0 punktów),
 • maksymalnie za rozwiązanie testu składającego się na Program można otrzymać 60 punktów,
 • punkty uzyskiwane w ramach Programu są niepodzielne i nieprzenośne, tzn. może je uzyskać tylko pierwotnie zarejestrowany uczestnik i nie jest możliwa zmiana uczestnika w trakcie trwania Programu,
 • uczestnik, który w wyniku zdobytych punktów z testu sprawdzającego uzyska nie mniej niż 45 pkt. otrzyma imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Programu,
 1. Obowiązki uczestnika Programu:
 • przyswajanie wiedzy i umiejętności przekazywanej z każdym numerem czasopisma,
 • samodzielne rozwiązanie testu sprawdzającego stopień przyswojenia materiału z 6 numerów czasopisma,
 1. Prawa uczestnika Programu:
 • uzyskanie pomocy związanej z kwestiami organizacyjnymi Programu,
 • otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie w Programie,
 • otrzymanie certyfikatu poświadczającego pomyślne ukończenie Programu. Uczestnik otrzymuje certyfikat po wypełnieniu testu o ile ilość zdobytych punktów jest równa bądź przekracza 45 pkt.
 1. Postanowienia końcowe:
 • zabrania się kopiowania formularza odpowiedzi i udostępniania  odpowiedzi w jakiejkolwiek formie,
 • udostępnione testy może wypełnić tylko uczestnik Programu, który jest aktywnym prenumeratorem czasopisma.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Zaborowska
Mail: katarzyna.zaborowska@forum-media.pl,
Tel. 0 61/ 66 55 828