Dołącz do nas

Animal Expert

Regulamin

WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, ABONAMENTÓW I FUNKCJONOWANIA SERWISU

www.animal-expert.pl

 

1. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawcą produktów jest Spółka FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy KRS KRS Nr 0000037307 REGON 631046924, NIP 781-15-51-223, Bank Pekao S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322, Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł, zwana dalej FORUM lub Spółką

2. Zamawiającym jest osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 

2. Składanie zamówień

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa, na stronie internetowej Wydawnictwa lub w czasopiśmie,
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 • potwierdzenie zamówienia w rozmowie telefonicznej z konsultantem

 

Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia

 

Produkty FORUM są publikacjami regularnie aktualizowanymi, a informacja o tym zawarta jest w materiałach promocyjnych FORUM. Zamówienie publikacji aktualizowanej jest równoznaczne z zamówieniem odpłatnych zestawów aktualizujących. Warunki rezygnacji z aktualizacji określa rozdział 8, punkt 4 niniejszego Regulaminu.

Warunki zamówienia oraz korzystania z abonamentowych i  jednorazowych produktów on-line określone są w regulaminach dostępnych na stronach internetowych  właściwych dla  tych produktów.

Instalacja oprogramowania zakupionego w FORUM wymaga rejestracji za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

 

3. Realizacja zamówień

 • Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy FORUM a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru.
 • Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu publikacji lub zmiana stanu prawnego).
 • Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego.
 • W przypadku czasopisma maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu publikacji lub zmiana stanu prawnego).
 • Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego.
 • W momencie dostarczenia przesyłki Zamawiający jest zobowiązany do jej sprawdzenia. Jeżeli stwierdzono uszkodzenie paczki lub jej zawartości, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający nr listu przewozowego i podpis kuriera. O fakcie spisania protokołu należy niezwłocznie powiadomić FORUM.

 

4. Warunki uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach

 • Warunki uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach dostępne na stronie www.szkolenia-e-forum.pl oraz na stronach właściwych dla danego produktu      

 

5. Warunki prenumeraty czasopism

 • Okres prenumeraty obejmuje 12 lub mniej (zależnie od tytułu) kolejnych numerów czasopisma. Przedłużenie prenumeraty na kolejny okres następuje automatycznie i nie wymaga odrębnego zamówienia, pod warunkiem nie złożenia przez Zamawiającego rezygnacji.
 • Rezygnacji z przedłużenia prenumeraty na kolejny okres należy dokonać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu prenumeraty  (decyduje data wpływu rezygnacji do FORUM) na adres FORUM lub na numer faxu: (061) 66 55 888 lub e-mail: rezygnacje@forum-media.pl. Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 • Zamawiającemu nie przysługuje prawo rezygnacji z prenumeraty w okresie jej trwania
 • Cena prenumeraty płatna jest z góry za cały okres prenumeraty.

 

 

6. Warunki sprzedaży programów szkoleniowo-edukacyjnych na płytach DVD

 • Warunki sprzedaży programów szkoleniowo – edukacyjnych na płytach DVD dostępne są na stronie www.e-forum.pl.

 

7. Sposób, termin i forma płatności

 • Do ceny zamówionych produktów doliczany jest podatek VAT oraz (w przypadku produktów fizycznych) koszty pakowania i wysyłki.
 • Wraz z zamówionym produktem zamawiający otrzymuje fakturę z 10-dniowym terminem płatności.
 • Ceny promocyjne i  udzielone rabaty dotyczą wyłącznie jednostkowego  zamówienia i nie przechodzą automatycznie na kolejne okresy. W przypadku przedłużenia prenumeraty na kolejny okres lub zakupu dalszych aktualizacji stosuje się ceny obowiązujące w chwili wystawienia faktury.

 

8. Reklamacje, rezygnacje, noty korygujące

FORUM nie prowadzi wysyłki produktów "na próbę" tj. na bezpłatny okres testowania produktu.
FORUM przyjmuje reklamacje oraz gwarantuje wymianę wadliwych elementów tylko i wyłącznie w następujących przypadkach:      

 • fizyczne uszkodzenie segregatora lub kartek,
 • błędy drukarskie lub introligatorskie,
 • wadliwość nośnika DVD lub CD,
 • innych wad produktu powstałych z winy FORUM lub podczas transportu do Zamawiającego

W celu reklamacji wadliwych elementów publikacji Zamawiający zobowiązany jest przesłać pisemne zgłoszenie zwierające opis wady wraz z reklamowanym produktem.

Zamawiający, może dokonać rezygnacji z zestawów aktualizujących z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Podstawą do wprowadzenia rezygnacji jest pisemne oświadczenie przesłane na adres FORUM lub na nr faks: 061 66 55 888 lub e-mail: rezygnacje@forum-media.pl. Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.

FORUM wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:

 • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,     
 • stawce podatku
 • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
 • wartości sprzedaży netto,
 • wartości sprzedaży brutto,
 • kwocie należności ogółem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-04-2014 r.

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: tel. 0801 88 44 22, e-mail: bok@forum-media.pl

Niniejsze  Warunki sprzedaży ( Niniejszy regulamin sprzedaży) nie znajdują / nie znajduje  zastosowania do Konsumentów.

 

*) Art. 22KC -  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Niniejszy regulamin sprzedaży nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

 

Biuro Obsługi Klienta
Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 0801 88 44 22, fax: (061) 66 55 888
e-mail: bok@forum-media.pl